congdongvc.com - Đăng ký thành viên

Việc tham gia vào “congdongvc.com” (Hiểu ở đây là “chúng tôi” , “của chúng tôi”), có nghĩ là bạn cam kết đồng ý với các điều khoản tại Điều Khoản Sử Dụng. Chúng tôi có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn sau này, dù rằng chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại những điều khoản này nếu bạn tham gia vào “congdongvc.com” lâu dài bởi vì nếu có những thay đổi trong điều khoản thành viên sau này nghĩa là bạn cũng cam kết với những phần đã được chỉnh sửa và bổ sung đó.